EARLY HISTORICAL DYNASTIES

Neolithic circa 7000 – 1570 BC
Shang circa 1570 – 1045 BC


Zhou circa 1045 – 256 BC
Western Zhou 1045 – 771 BC
Eastern Zhou 770 – 256 BC
Spring & Autumn period 770 – 482 BC
Warring States period 481 – 221 BC

IMPERIAL DYNASTIES

Qin 221 – 206 BC


Han 206 BC – AD 220
Western Han 206 BC – AD 8
Xin dynasty (Wang Mang interregnum) AD 9 – 23
Eastern Han 25 – 220


Six Dynasties 220 – 581
Three Kingdoms 220 – 265
Wei 220 – 265
Shu 221 – 263
Wu 220 – 280
Western Jin 265 – 316
Eastern Jin 317 – 420


Southern Dynasties
Liu Song 420 – 479
Southern Qi 479 – 502
Liang 502 – 557
Chen 557 – 589


Northern Dynasties
Northern Wei 386 – 534
Eastern Wei 534 – 550
Western Wei 535 – 557
Northern Qi 550 – 557
Northern Zhou 557 – 581


Sui 581 – 618


Tang 618 – 906


Five Dynasties 907 – 960


Liao 907 – 1125


Song 960 – 1279
Northern Song 960 – 1127
Southern Song 1127 – 1279


Xixia 1032 – 1227
Jin 1115 – 1234
Yuan 1279 – 1368


Ming 1368 – 1644
Hongwu 1368 – 1398
Jianwen 1399 – 1402
Yongle 1403 – 1424
Xuande 1426 – 1434
Zhengtong 1436 – 1449
Jingtai 1450 – 1456
Tianshun 1457 – 1464
Chenghua 1465 – 1487
Hongzhi 1488 – 1505
Zhengde 1506 – 1521
Jiajing 1522 – 1566
Longqing 1567 – 1572
Wanli 1573 – 1619
Tianqi 1621 – 1627
Chongzhen 1628 – 1644


Qing 1644 – 1911
Shunzhi 1644 – 1661
Kangxi 1662 – 1722
Yongzheng 1723 – 1735
Qianlong 1736 – 1795
Jiaqing 1796 – 1820
Daoguang 1821 – 1850
Xianfeng 1851 – 1861
Tongzhi 1862 – 1874
Guangxu 1875 – 1908
Xuantong 1909 – 1911