Chronology

Neolithic  circa 7000 – 1570 BC
Shang  circa 1570 – 1045 BC


Zhou  circa 1045 – 256 BC
Western Zhou  1045 – 771 BC
Eastern Zhou  770 – 256 BC
Spring & Autumn period  770 – 482 BC
Warring States period  481 – 221 BC

Qin  221 – 206 BC


Han  206 BC – AD 220
Western Han  206 BC – AD 8
Xin dynasty (Wang Mang interregnum)  AD 9 – 23
Eastern Han  25 – 220


Six Dynasties  220 – 581
Three Kingdoms  220 – 265
Wei  220 – 265
Shu  221 – 263
Wu  220 – 280
Western Jin  265 – 316
Eastern Jin  317 – 420


Southern Dynasties
Liu Song  420 – 479
Southern Qi  479 – 502
Liang  502 – 557
Chen  557 – 589


Northern Dynasties
Northern Wei  386 – 534
Eastern Wei  534 – 550
Western Wei  535 – 557
Northern Qi  550 – 557
Northern Zhou  557 – 581


Sui  581 – 618


Tang  618 – 906


Five Dynasties  907 – 960


Liao  907 – 1125


Song  960 – 1279
Northern Song  960 – 1127
Southern Song  1127 – 1279


Xixia  1032 – 1227
Jin  1115 – 1234
Yuan  1279 – 1368


Ming  1368 – 1644
Hongwu  1368 – 1398
Jianwen  1399 – 1402
Yongle  1403 – 1424
Xuande  1426 – 1434
Zhengtong  1436 – 1449
Jingtai  1450 – 1456
Tianshun  1457 – 1464
Chenghua  1465 – 1487
Hongzhi  1488 – 1505
Zhengde  1506 – 1521
Jiajing  1522 – 1566
Longqing  1567 – 1572
Wanli  1573 – 1619
Tianqi  1621 – 1627
Chongzhen  1628 – 1644


Qing  1644 – 1911
Shunzhi  1644 – 1661
Kangxi  1662 – 1722
Yongzheng  1723 – 1735
Qianlong  1736 – 1795
Jiaqing  1796 – 1820
Daoguang  1821 – 1850
Xianfeng  1851 – 1861
Tongzhi  1862 – 1874
Guangxu  1875 – 1908
Xuantong  1909 – 1911